Uit het archief gegrepen

Jaap Mayer 
Jan Grin

 

Hieronder een overzicht van belangrijke jaartallen binnen onze vereniging met wat leuke bijzaken.

Over het schaakgebeuren van onze vereniging in de oorlogsjaren is een schrift gevonden met jaarverslagen. Wie dit wil lezen, kan kontakt opnemen met de redactie.

Uit de jaren 1969-1976 is weinig materiaal beschikbaar. Wie heeft nog wat? Het meeste komt nu uit de jaarverslagen van de secretarissen. Secretarissen in het vervolg lets duidelijker schrijven aub!

1932

- Oprichting schaakclub Krommenie op 2 februari 1932.

1933

- Naamsverandering in: Verenigde Schaakclub Krommenie-Wormerveer” op 11 november 1933.

1934

- Een verzoek tot toetreding tot de schaakbond.

- Simultaanséance van de heer Felderhof.

- Het clublokaal is op dat mo ment Café Mantel.

1935

- Er wordt een huishoudelijk reglement gemaakt.

- Ook vinden wij op dit moment reeds promotiemateriaal om

nieuwe leden te winnen.

- Het entreegeld is gesteld op vijftig cent en de wekelijkse

contributie op twintig cent.

1936

- Max Euwe wordt wereldkampioen.

- Het materiaal van onze vereniging bestaat uit maar liefst zes

houten borden.

1937

- Nu beschikken we reeds over vijfentwintig houten borden.

- Tegen Lasker Uitgeest wordt een massakamp gehouden.

- De heer Klooster treedt af als voorzitter.

- In de Zaan wordt de Schaakkring “de Groote Ban opgericht.

- De contributie wordt verlaagd naar vijftien cent per week.

1938

- SC “Krommenie-Wormerveer” wint de “Groote Ban” wedstrijd.

1939

- De heren J. Hellenaar en J. Kramer worden benoemd tot ere lid.

1940

- Ondanks de oorlog gaat het verenigingsleven door. Wel ondervindt men tegenwerking van de bezetter.

1941

- Het demonstratiebord, tijdelijk uitgeleend aan een andere vereniging, wordt in verband met de toeloop van nieuwe leden teruggevraagd.

- De wedstrijd tegen SC Lasker uit Uitgeest wordt met 12-7 gewonnen.

1942

• Onze vereniging besluit, door de nieuwe bepalingen, zich aan te sluiten bij de Nederlandse Schaakbond.

- Er wordt tegen de heer N. van der Lijn, kampioen van de Zaanstreek, een simultaanséance gespeeld.

- Het erelid, de heer Hellenaar, is overleden.

- In verband met de beroerde omstandigheden - onder andere omdat er op zondag gespeeld moet worden - wordt er niet deelgenomen aan de externe competitie.

- Krommenie-Lasker: 13½ - 9½.

1943

- Krommenie-ZSC: 8½ - 6½.

Dit is een belangrijke overwinning, aangezien er van de ZSC-combinatie maar liefst 8 spelers uitkomen in de hoofdklasse.

1944

- Amoureuze ontwikkeling naar aanleiding van een simultaanséance van Max Euwe te Alkmaar. Wij vragen ons af of hier uit nog iets moois is gebloeid. We kan ons nader inlichten?

1945

- Zowel in dit jaar, als het volgende, komt voorzitter Poel te laat op de jaarvergadering. Zijn excuus in beide gevallen is een lekke band!

1946

De externe competitie komt weer op gang. Overwinningen op o.a. Het Witte Paard, De Pion en Westzaan.

- Om het Clubkampioenschap van de Zaanstreek moest Krom mmenie-Wormerveer spelen tegen ZSC; uitslag
8-16.

In het kader van een sport uitwisseling speelt men een correspondentiepartij tegen de Battersea Chess Club (wijk van Londen).

1947

In het seizoen ‘46-47 is met De Pion afgesproken om een thuis- en een uitwedstrijd te spelen met als prijs een voorzittershamer. Echter: de twee wedstrijden eindigen beide onbeslist:
9 - 9.

Het tweede tiental wordt ongeslagen kampioen van de derde klasse.

Wegens kolengebrek werden enkele clubavonden afgelast.

1948

- In dit seizoen wint Krommenie Wormerveer wèl de voorzittershamer van De Pion. Waar is deze hamer gebleven?

De heer Blanken wordt per 1 oktober 1948 secretaris.

De correspondentiewedstrijd tegen de Battersea Chess Club wordt met 5½-4½ gewonnen. De Pion nodigt ons uit voor een fusiegesprek.

1949

- De inspecteur der belastingen vraagt aan de vereniging of er loon wordt uitbetaald.

- Het eerste tiental wordt kampioen van de tweede klasse D en moet promotiewedstrijden spelen tegen teams van De Uil en HSG. Als winnaar komt HSG uit de bus.

De spelers Mevrouw Klijn en de heren Kramer, Klijn, De Boer, Booij en Schuitemaker doen het voorstel am te bedanken als lid van de KNSB. Ze vinden de contributie te hoog en zien dit geld liever aan de club ten goede komen.

1950

- Het eerste tiental wordt kampioen. De promotiewedstrijd wordt geen succes; echter, door een verandering in het wedstrijdrooster, spelen we toch in de eerste klasse.

1951

- Ons zeer gewaardeerde lid de heer Besse heeft last van ischias en kan geen externe wedstrijden spelen. Het plan is om hem thuis zijn bondswedstrijd te laten spelen.

1952

- De heer Klijn is overleden.

1953

- Mevrouw Klijn kampioenn van de eerste klas van de Zaanstreek.

1954

Ons clubblad heeft de toepasselijke naam Schaak de koning gekregen. Dit wordt altijd geroepen door het oudste lid van de vereniging, de heer Kramer.

- Tussen Krommenie-Wormerveer en Saende moet een boslissingswedstrijd gespeeld worden om het kampioenschap van de tweede klasse B. De wedstrijd wordt gewonnen.

- De heer Blanken levert een prima prestatie door derdo te worden in het kampioenschap van de Zaanstreek.

1955

- Het eerste team moet degradatiewedstrijden spelen. Na diverse wedstrijden en arbitrage delft ons team het onderspit en degradeert naar de tweede klasse.

- Ook het tweede team degradeert. Al met al een rampjaar voor de vereniging.

 

1958

- Het voortbestaan van de club hangt aan een zijden draad in verband met het geringe aantal leden.

- De heer Jan Kramer is overleden.

- De vereniging verandert de naam in Zaanstreek-Noord.

- De snelschaakcompetitie tussen de vier Zaanse teams wordt gewonnen door ZSC.

1960

- Zaanstreek-Noord wil met De Pion komen tot een sterke vereniging. Dit stuit op vele bezwaren.

- De heer Krijgsman wordt benoemd tot erelid. Andere leden die tot dan toe als zodanig waren benoemd zijn de heren Kramer, Hellenaar en Poel.

- De vereniging onderzoekt de mogelijkheid om naar een ander clublokaal te gaan.

1961

- Zaanstreek-Noord kampioen van de tweede klasse A. Promotiewedstrijden tegen Oppositie en Kijk Uit 2. In één van de partijen tegen Oppositie wordt een onjuiste arbitrale beslissing genomen, zodat de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld. Uitslag 6 - 4 in ons nadeel, dus geen promotie.

1962

- Door het afvallen van het team van Hatfweg spelen we toch in de eerste klasse.

- De Zaanse kampioenschappen gaan dit jaar niet door. De vereniging ZSC die deze tot nu toe organiseerde, vindt dat er te weinig mensen aan deelnemen

- De onderlinge competitie is een waardeloos geheel geworden. De secretaris vindt het te droevig om er langer bij stil te staan.

1964

- Weer een poging tot fusie met De Pion.

- Het eerste team speelt weer in de eerste klasse.

- De vereniging moet een nieuw clublokaal zoeken.Het wordt de Jan Blankenschool

 

 

- In de buitengewone vergadering van 10 maart verzoekt de voorzitter (J.W. Peters) de vergadering hem uit zijn functie te ontheffen. Zijn jarenlange pogingen om de schaakclub tot bloei te brengen zijn zonder resultaat gebleven.

- Door het clubblad huis-aan-huis teverspreiden in met name de nieuwe wijken van Krommenie is er zowaar weer een toename van het ledental. De heer Voster probeert ook in Krommeniedijk leden te winnen. Anno 1992 kan ik zeggen: Onze dank hiervoor!

1965

De club telt nu 33 senior- en 8 juniorleden. We spelen met twee tientaflen in de NHSB competitie. Het eerste speelt in de eerste kiasse, het tweede in de vierde klasse.

- De burgemeester van Krommenie (dat was, neem ik aan, Provily) neemt afscheid. Er wordt gevraagd of er belangstelling is bij de leden om mee te lopen in de optocht.

1966

- ‘De Zaanse schaakkring wordt opgericht en er wordt een competitie georganiseerd voor Zaanse teams (viertallen).

- Doordat de Jan Blankenschool niet altijd beschikbaar is, wordt er soms uitgeweken naar de kantine van de "Lum", de Linoleumfabriek.

- In de jaarvergadering vraagt de heer Poel of er echt wel 33 klokken zijn, zoals de materiaalcommissaris zegt. Hij kan ze namelijk niet allemaal vinden.

- De heer Grin sr vindt dat hij te weinig punten heeft gekregen in de onderlinge competitie. De heer Grin Jr is dan al aan een opmerkelijke schaaktoekomst bezig: zevende in de onderlinge competitie. Volgens schrijver in ons clubblad zullen we nog veel van deze benjamin horen of zien.

1967

- De begroting van dit jaar is zeer zorgelijk. Er is een tekort van fl 81,50. De contributie wordt verhoogd naar drie gulden per maand.

- Het systeem Keizer doet zijn intrede in de onderlinge competitie. Er volgt een brede discussie over dit systeem, waar bij ook de vraag aan de orde komt: "Wie is die heer Keizer". Het blijkt een wedstrijdleider uit Enschede te zijn.

- De heer van der Velden heeft een wisselbeker gewonnen; deze stelt hij beschikbaar. Op zijn verzoek wordt dit de Van der Lijn-beker die de komende jaren wordt uitgereikt aan de snelschaakkampioen.

1968

- Het aantal jeugdleden is gezakt naar twee. Was Anneke soms nog geen jeugdleidster?!

- Helaas pindakaas, de Van der Lijn-beker was na één jaar in zo’n vergevorderde staat van ontbinding, dat er een nieuwe moest komen.

- De heer Emmerig, Jan voor intimi, wordt materiaalmeester. Zodoende bestaat een schaak bord door zijn verftalent uit witte en zwarte velden. Jan, dank voor deze geste!

- Ook in dit jaar al verhitte discussies over het aantal teams dat meedoet aan de externe competitie. (Het Iijkt 1992 wel.)

1969

- De heren Stallinga en De Jong komen de vereniging versterken.

- De heer Nennie vertelt dat hij op school al officieel schaakles geeft.

1970

Na diverse degradaties is het eerste kamploen geworden van de tweede klasse.

- In dit jaar ook weer een tweede tiental in de externe competitie.

- Het speellokaal van onze vereniging wordt café-restaurant ‘Atlantic’ in de Noorderhoofdstraat.

- De voorzitter, de heer Blanken, wordt nu voor drie jaar gekozen.

- In dit jaar kom ik de naam van mej A. Grin tegen; zij zal de wedstrijdieider “ontlasten” (wat een raar woord eigenlijk!) van zijn werk.

- De “vergrijzing” slaat nu al toe bij de vereniging: de heer Bakker vraagt of de verlichting verbeterd kan worden.

1971

- Ons erelid de heer Krijgsman is overleden.

- In het speeltuingebouw “Rosarium” is een jeugdafdeling ontstaan, onder Ieiding van de heer Stallinga.

Is mevrouw Grin dit jaar getrouwd?

1972

Degradatie van het eerste team naar de tweede klasse.

Aantal seniorleden: 30; jeugdleden: 15.

Het plan is om met drie achttallen de externe competitie in te gaan (wat een ellende). De achttallen spelen nu in de tweede klasse B en de vierde klasse C resp. D.

1973

De moderne techniek in de schaakwereld slaat toe: volgens de computer hebben we op 8 maart 41 leden.

- Clubschaaktoernooi met de Zaanse verenigingen in “Atlantic”. De beker wordt gewonnen door “Het Witte Paard”.

De heer Blanken treedt af als voorzitter. Hij wordt benoemd tot lid van verdienste.

1974

- Na één jaar met drie achttallen nu weer twee. Het tweede achttal verliest een beslissingswedstrijd tegen De Pion en promoveert niet.

- De computer bliept nu 31 leden.

- In het jaarverslag schrijft men dat de heer J. Blanken voor de zoveelste keer clubkampioen wordt.

De heer S. Groot wordt snelschaakkampioen. (In het jaarverslag van 1992 schrijft men dit ook met de zoveelste keer).

- Volgens de secretaris is ene heer Timman grootmeester geworden.

De contributie bedraagt nu 50 gulden per jaar.

1976

- Het tweede achttal promoveert.

- De heer T. Stallinga clubkampioen.

De heer S. Groot snelschaakkamploen.

- De jeugd zit nu in "De Snuiver". In de jaarvergadering wordt door de heer C. Grootjen het voorstel ingediend om een beperkt aantal Ieden van een andere club gratis mee te laten spelen in de onderlinge competitie.

Mevrouw Klijn en de heer Besse zijn beiden 45 jaar lid.

1977

- IGM Olafsson geeft een simultaanseance in Atlantic.

- Zaanstreek Noord en De Pion maken plannen om samen aan de externe competitie deel te nemen.

1978

- Drie teams in de externe competitie.

1979

- In het voorjaarstoernooi van sc Purmerend wint Zaanstreek Noord met tien Ieden zowel de eerste als de tweede teamprijs. Groepswinnaars zijn o.a. S. Groot, J. de Jong, Mevr. Klijn en Novak.

1980

- D voorzitter belooft binnen een maand de nieuwe statuten aan de leden te zenden.

- In een bondswedstrijd tegen K.T.V. (Kan Tegen Verlies!) slaagde heer Stallinga er in om in een totaal verloren stelling remise door pat te forceren. De tegenstander is hierdoor zo aangeslagen, dat het na de partij tot een handgemeen komt. De betrokken speler zal later voor een jaar geschorst worden.

 

1981

- Het tweede team promoveert.

- Het eerste team promoveert eveneens na twee beslissingswedstrijden.

• Bij één van deze wedstrijden ging de tegenstander van L. Goudriaan op de 36ste zet door de vlag. Bij controle bleek de man slechts 35 zetten gedaan te hebben. De ongelukkige had een zet voor zichzelf en Lex bedacht en genoteerd, maar niet uitgevoerd.

- De club telt inmiddels ruim 30 jeugdleden.

- De contributie is nu 105 gulden per jaar.

- Mevrouw A. Schol - Grin neemt deel aan de voorwedstrijden voor het Nederlands Dames kampioenschap.

1982

- Mevrouw Klijn is 50 jaar lid. Om haar te eren wordt er een "Mevrouw Klijn beker" in het leven geroepen. Deze beker is bestemd voor de speler met de hoogste procentuele score in de externe competitie.

- De heer Besse wordt benoemd tot erelid.

IM Hans Ree geeft een simultaanseance.

- De voorzitter belooft om de nieuwe statuten bij de notaris te deponeren. In 1980 was dit ook al toegezegd.

- André Breedveld (ja, de broer van onze Erik!) speelt in het Hoogovensschaaktoernooi en promoveert naar groep 1 met de mooie score van 6½ uit 9.

1983

- De gezamenlijke competitiedag ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de NHSB bracht 1046 schakers bijeen in de Kennemer sporthal. Alles was volgens de secretaris voorhanden om er een leuke schaakdag van te maken. (rook, lawaai, enz).

- Het derde achttal promoveert.

- Externe competitie tegen het eerste team van Koningsclub uit Bergen. De heer Pagel had kosten noch moeite gespaard om een sterk team op de been te brengen. De tegenstander van P. Alberts, de IGM Shamkovich gebruikte zijn vliegticket als onderlegger voor zijn notatiebiljet! Het zou een historische wedstrijd worden.

1984

- Het tweede team kampioen in de derde klasse NHSB.

1985

• Dankzij de nieuwe voorzitter worden de statuten van de vereniging gedeponeerd bij de notaris en wordt de vereniging op 8 juli 1985 ingeschreven in het verenigingsregister.

- Het eerste team degradeert uit de promotieklasse.

- Simon Groot voor de vijfde achtereenvolgende keer snelschaakkampioen.

- Men probeert het clubblad nieuw leven in te blazen. Er wordt naar gestreefd om het bIad vier keer per jaar te laten verschijnen.

 

 

 
 
 
 

 

 

1986

- Het jaarlijkse rapidtoernooi is weer een groot succes. De verenigingsbeker gaat dit jaar naar Het Witte Paard.

- Simon Groot snelschaakkampioen.

- Jan Schol wint de zomercompetitie en de mevrouw Klijn beker.

- Jerrel Thakoerdien wint het Typhoontoernooi om het kampioenschap van de Zaanstreek in de categorie tot 13 jaar.

1989

- Het eerste promoveert naar de promotieklasse.

- Het tweede team moet degradatiewedstrijden spelen tegen Oostzaan en De Pion, maar degradeert uiteindelijk toch.

- De snelschaakbeker wordt door Erik Breedveld gewonnen. (Is de prijzenkast van S. Groot soms nu al vol?)

- Vier sterke spelers zijn teruggekomen bij de vereniging en de situatie ontstaat dat spelers, die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de promotie, een jaar later moeten meespelen met het tweede. Dit is met recht een weelde voor de vereniging.

- Op 1 december 1987 een extra algemene ledenvergadering in verband met de naams wijziging. Deze naamswijziging kwam op de “gewone” ledenvergadering van 25 augustus al ter sprake. Men wilde toen een schriftelijke stemming, wat echter in strijd bleek met de statuten. Naams wijziging betekent een wijziging van de statuten en dit kan alleen met een algemene ledenvergadering. Vanaf 1989 heet de club schaakclub “Atlantic”.

1990

• Jan Grin clubkampioen. [Dit is niet correct, Simon Groot valt die eer ten deel, commentaar J. Grin]

- De vereniging heeft een positief saldo van f2685,-

- Jerrel Thakoerdien wordt derde in het kampioenschap van Nederland.

1991

- Naamsverandering van de vereniging in schaakvereniging Krommenie.

- Verhuizing naar De Pelikaan in verband met onaanvaardbare zaalhuurverhoging van Atlantic.

- Het eerste Joop Kee-jeugd toernooi wordt een groot succes. Misschien een suggestie om dit om de twee jaar te herhalen.

1992

- Jan Grin clubkampioen. Simon Groot snelschaakkam pioen.

- Rolf vd Sluis kampioen bij de jeugd.

- Het rapidtoernooi wordt dit jaar gesponsord door de Verenigde Spaarbank.

- Het eerste en tweede achttal promoveren!
 

1992-1993

- Het bestuur blikt terug op het 60-jarig jubileum
- Simon Groot wordt voorzitter.
- Het 1e degradeert naar de 1e klasse
- Roken mag pas vanaf 22:30 uur
- Wij krijgen een drastische zaalhuurverhoging, welke tendens de jaren daarna zal aanhouden

1993-1994

- Geert Kingma komt de gelederen versterken. Hij blijkt het schaken niet verleerd.
- Ons jeugdlid Tom Noom wordt in Schakend Nederland vermeld.
- De interne competitie wordt versterkt met de broertjen Vink.
- Er is weer eens ruimte voor een 3e achttal.
- De heer Besse wordt 95 jaar en viert zijn 70-jarig huwelijk.
- De heer Bakker overlijdt.
- Leo Zuiver geeft te kennen na 18 (of was het nu 19) jaar bestuurslid te zijn geweest te willen stoppen.
Simon Groot clubkampioen. Simon van der Woude jeugdkampioen.
- Degradatie van het 2e achttal

1994-1995

- Mark Vink, de oudste van de twee getalenteerde broertjes, wordt clubkampioen.
- Het jaarlijkse (eendaagse) rapidtoernooi is, na enige terugval, weer in de lift met 58 deelnemers.

1995-1996

- Er is een batig saldo van 65 cent en dus contributieverhoging. Gelukkig is er de Grote Club Actie.
- Het 1e achttal vecht al enkele jaren voor lijfsbehoud in de 1e klasse.
- Ter afwisseling van de steeds gezapiger wordende dinsdagavonden worden de rapidavonden in het leven geroepen.
- Kees Takken ontvangt op het Nederlands Kampioenschap Snelschaken een persoonlijke prijs voor een 11 uit 13 score.
- Nico Vink clubkampioen, Remko Nagel jeugdkampioen
- Jan Blanken wordt onze eerste automatiseringsfunctionaris, Kees Takken onze nieuwe voorzitter.

1996-1997

- Secretaris Jan Grin klaagt over een tekort aan inzet en betrokkenheid van de leden.
- Er breekt brand uit in de Pelikaan, waardoor daar geruime tijd geen activiteiten mogelijk zijn.
- Ed de Saegher doet zijn comeback en eist vrijwel alle titels op.
- Het toernooi is een zachte dood gestorven.
- Yong Hoon de Roover wint de zomercompetitie.
- Op de begroting staat o.a. een computer met een schaakprogramma. Ed de Saegher oppert op de clubavonden tegen het ding te gaan spelen wat bij een zestal leden aversie oproept.
- Introductie door de voorzitter van het huishoudelijk reglement, met, voortvarend als hij is, een breed uitgewerkt concept.

1997-1998

- De nieuwe zaalopruimregeling werkt uitstekend. Een ieder ruimt zijn eigen tafel, stoel, bord, stukken en klok op, waar het eerst altijd een paar dezelfden waren die dat na twaalf uur nog moesten doen.
-Voor het eerst sinds tijden geen gevechten met degradatiespoken.
- Wederom ook een dieptepunt met het overlijden van Simon Schildknegt.
- Nu al is de belangstelling voor de rapid- en zomercompetitie gering.
- De jeugdafdeling floreert.
- Voor het eerst sinds tijden was er ook een feestavond, één die naar schakersmaatstaven geslaagd mocht worden genoemd.
- Dankzij de jeugdleden was ook de Grote Club Actie weer een succes. Van de opbrengst is onder meer een demonstratiebord gekocht.

1998-1999

- De belangstelling voor de wintercompetitie is op een dieptepunt beland. Secretaris Cees Grootjen  heeft berekend dat per avond 8,8 partijen worden gespeeld.
- Door het wegvallen van Johan Kuijer moest de bardienst door onze leden in de persoon van Vincent Klaver, Emiel Schol en Peter van 't Veer worden gedaan waardoor deze geen partij konden spelen.
- Het E-jeugdteam wordt Noordhollands kampioen, en op het Nederlands kampioenschap gedeeld elfde.
- Simon Groot voor de zoveelste keer clubkampioen.

1999-2000

- Jan Blanken wordt benoemd tot erelid
- Erik Breedveld clubkampioen.
- De bar wordt weer door de Pelikaan verzorgd.
- Degradatie van het eerste team naar de 2e klasse met 6 matchpunten en 27½ bordpunten
- De Grote Club Actie levert 1000 gulden bonus op.

2000-2001

- Ledenwervingsacties, o.a. in het nieuwe Plan Willis, en geplande schaakcursussen voor beginners en huisschakers moeten het ledental opvijzelen, maar er komt vooralsnog niets van de grond
- Daan Vreeswijk start de SV Krommenie homepage, maar ook hier nog geen grootse vorderingen.
- Simon Groot maakt een speciale internetsite over de finalezeskamp, de payoffs voor het kampioenschap. Uiteraard wordt hij zelf de clubkampioen.
- Anneke Schol slaagt voor het diploma schaakinstructeur A.
- Ten tweede male een bonus van 1000 gulden uit de Grote Club Actie. Dit keer worden er digitale klokken van gekocht.
- In samenwerking met Wijkbeheer Krommenie en de Commissie Krommenie 750 jaar ziet een openluchtschaakspel op de hoek Zuiderhoofdstraat-Snuiverstraat het licht.
- Tjerk Stallinga wordt benoemd tot lid van verdienste.

2001-2002

- Het bestuur is succesvol met het binnenhalen van subsidies.
- De schaakcursus is van de grond. Anneke Schol heeft de leiding; diverse prominenten geven les.
- Jan Grin scoort 7 uit 7 in de 2e klasse; het eerste promoveert weer naar 1e klasse.
- Jan Schol behaalt een TPR van 2038 in een zeskamp in het Open nederlands Kampioenschap in Dieren.

2002-2003

- Het eerste promoveert naar de promotieklasse met 100% mede dankzij een aanvankelijke nederlaag van Daan Vreeswijk die, zoals later bleek, tegen een niet speelgerechtigde speler had verloren, waardoor zijn partij alsnog reglementair werd gewonnen, en de wedstrijd uiteindelijk met 4½-3½ werd gewonnen.
- Om het succes compleet te maken promoveert ook het 2e achttal naar de 2e klasse.
- De vereniging wordt doorgelicht door  KNSB-schaakconsulent Minze bij de Weg. Deze heeft ons een aantal nuttige tips gegeven.
- André Breedveld wordt clubkampioen.
- Jan Schol leidt het Openluchtkampioenschap Schaken van Krommenie.

2003-2004

- Het verblijf van het eerste achttal in de promotieklasse was weer van kortte duur, en zo ook dat van het tweede in de 2e klasse.
- Het bestuur is en blijft actief met activiteiten als de Krommenieër schaakdag en het Open Zaans Rapid.
- Simon Groot wordt derde met 5 uit 7 in de hoofdgroep van het persoonlijk snelschaakkampioenschap van de NHSB. Jan de Jong wordt eerste in groep B van de veteranen van Noord-Holland.
- Chris de Saegher, inmiddels intern toegetreden, wordt clubkampioen.

2004-2005

- Nol Loose overlijdt.
- Dreigende sluiting van de Pelikaan; Lex Goudriaan beijvert zich voor het vinden van alternatieve speelruimten.
- Chris de Saegher wederom clubkampioen.
- Het eerste promoveert wer naar de promotieklasse.

2005-2006

- Tjerk Stallinga overlijdt.
- Sluiting Pelikaan is voorlopig van de baan.
- Chris de Saegher alweer clubkampioen. Hij stelt de beker beschikbaar voor hergebruik.
- Het eerste degradeert weer. Het jaarverslag wordt op deze manier een knip- en plakwerk voor de secretaris.

2006-2007

- Het jubileumjaar gaat van start met op 9 januari een alternatieve schaakavond en op 13 maart een massakamp, tijdens welk evenement Anneke Schol een koninklijke onderscheiding krijgt uitgereikt door de wedhouder van sportzaken van de gemeente Zaanstad.
- Chris de Saegher wordt opnieuw clubkampioen.
- Het eerste zakt verder af, voor het eerst sinds lange tijd weer eens naar de tweede klasse.
- Het bestuur is weer druk in de weer met de nieuwe beheerder van de Pelikaan, Flexus, over de zaalhuur, die weer met sprongen omhoog gaat.